Тибетская медицина
Сайт врача тибетской медицины Всеволода Орлова
Меню
Меню
Тибетская медицина
Сайт врача тибетской медицины Всеволода Орлова
Меню
Меню

Тибетская медицина

Сайт врача тибетской медицины Всеволода Орлова
Меню

Система на 5-те елемента, или Теория 5 на Махабхут

Много от нас познават китайската система на елементите, която стана популярна благодарение на хороскопите на «Годината на Водния Тигър» или «Огнения Бик». «Вода» , «Огън» — това са все наименования на елементи, сходни с тибетската система. Независимо от външното сходство, китайската и тибетската системи на елементите имат много различно съдържание, описват различни нива на битието и не трябва да се приемат като еднакви.

Тибетската система – това са «5-те Велики Елемента» или «5-те Махабхута» — Земя, Вода, Огън, Въздух и Пространство. Тук те са изброени традиционно по реда на намаляване на плътността.

Не трябва да се бъркат субстанциите земя, вода, огън с понятията за Елементите, независимо че наименованията им съвпадат. В субстанцията на водата в моретата и реките се съдържа не само първичният елемент Вода; в почвата — не само елементът Земя, в атмосферата — не само елементът Въздух. Във всички прояви на нашия материален свят винаги присъстват и петте елемента: водата се съдържа и елемента Огън – тя може да бъде с различна температура; в нея може в различна степен да бъдат проявени елементите на Земята и Въздуха: напр. ледът е твърд (в него присъства повече елементът Земя), парата е газообразна (елементите Въздух и Пространство). Т. е., във всичко, което възприемаме със сетивата си, винаги участват всичките елементи.  В тибетската система се приема, че ако в някое явление липсва даже само един от елементите, то ние не можем да го възприемем.

Някои изследователи на тибетската медицина наричат Елементите «тухличките на света», но това е материалистично разбиране и не е точно. С помощта на Елементите се проявяват различните функции и различните качества на феномените на Вселената. Те не са материя; те са онова, което характеризира функциите – и материите — на нематериалните феномени. Теорията на 5-те елемента е абсолютно универсална и с нейна помощ могат да бъдат описани и обяснени всички взаимодействия, включвайки, естествено, здравето и болестите. Един тибетски учен даже сравнява Теорията на 5-те елемента със строежа на атома: масата на атома представлява елементът Земя, зарядът на електроните около ядрото на атома — Огъня, движението на електроните — Вятъра, връзката между ядрото и електроните — Водата, разстоянието между тях — Пространството.

Всичко, което проявява качествата „плътност”, „тежест”, „устойчивост” представлява елемента Земя; във всичко течащо, еластично, охлаждащо се проявява елементът Вода; във всичко горящо, остро и рязко се проявява елементът Огън; във всичко подвижно и леко — елементът Въздух. Елементът Пространство предоставя място на всичко това, обхващайки в себе и 4-те елемента.

(вж. По-долу таблицата «Качества на елементите»)

С помощта на елементите може да се опише характерът на човека (устойчив, лек, «пламенен/горещ»); може да се охарактеризират сезоните — влажен, ветровит; да се определят свойствата и качествата на храната — лека, маслена, тежка, суха.

Болестите също могат да се опишат с характеристиките на Елементите. Има болести на студа и топлината, при различните състояния се усилват качествата на някой от Елементите. Например, усилването на елемента Въздух се проявява с увеличаване на подвижността — човек не може дълго да седи спокойно без движение, тъй като в главата му се роят много мисли; при усилване на елемента Огън се повишава температурата на тялото и т. н.

По такъв начин здравето се разглежда като баланс на Елементите, а болестта — като нарушение на този баланс.  Затова девизът на тибетската медицина е следният: «Здравето – това е баланс (на елементите) ».

На този баланс на елементите в нашето тяло постоянно влияят различни фактори –«външните» елементи. Това са елементите на хранителните продукти, елементите на сезоните, елементите на начина на живот. Като знаем кои качества на елементите преобладават в това или онова явление, ние бихме могли да знаем как ще ни подейства на нас това явление, и следователно бихме могли да го използваме за възстановяване на баланса. Например, при увеличаване  на елемента Огън в нашето тяло ние можем да използваме хранителни продукти с охлаждащите качества на елемента Вода. По такъв начин за възстановяване на баланса, т.е. за излекуване, ние подбираме елемент с качества на антагонист (вж. №2. «Качества антагонисти»).

№1. Качества на елементите.

Качества на
елемента Земя
Качества на
елемента Вода
Качества на
елемента Огън
Качества на
елемента Въздух
Качества на
елемента Пространство
ТежестТъпост

Мекота

Масленост

Твърдост

Сухота

Свързаност

РзводняванеОхлаждане

Тежест

Тъпост Масленост

Податливост

Влажност

Мекота

Свързаност

ЗагреваемостМасленост

Сухота

Твърдост

Лекота

Масленост Подвижност

Съзряване

Яркост

ПодвижностЛекота

Прохлада

Коравост

Шупливост

Твърдост Проникване

Непостоянство

Всеобхватностна проникване

№2. Качества антагонисти

  • Лекота (елемент на Въздуха) — Тежест (елемент на Земята)
  • Острота (Огън) — Тъпост (Земя)
  • Пламенност (Огън) – Хладина (Вода)
  • Коравост ъздух) – Масленост (Земя)

И т. н.